logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  24 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  5 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 เมษายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  3 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
  23 มีนาคม 2561
 • จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ของสำนักงานธนารักษ์พื้นลพบุรี
  3 พฤศจิกายน 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  22 สิงหาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
  18 สิงหาคม 2560
 • จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานธนารักษ์พื้น
  28 ตุลาคม 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  27 กันยายน 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  12 กันยายน 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  14 มีนาคม 2559
 • ราคากลางในการจัดซื้้ื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  2 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัดลพบุรีลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  29 มกราคม 2559
 • ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(หลังใหม่)ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  28 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกและอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  18 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม ค.ล.ส. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  4 สิงหาคม 2557