logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2560
  15 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2559
  7 มกราคม 2560
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  25 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม 2559
  1 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  6 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2559
  22 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • หนังสือการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  28 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  2 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผุ้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  2 มิถุนายน 2559