logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี แยกตามการจัดแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้
 
ส่วนบริหารทั่วไป
 
 
 • มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมการใช้และบำรุงรักษา
  วัสดุรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานฯ ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 • ดำเนินการจัด เก็บรายได้จากการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า จัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีรุงท้องที่จากผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อนำส่งให้องค์การปกครองท้องถิ่นจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงิน จัดทำบัญชีงบเดือน
 • รายงานฐานะทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติ ตรวจ นับ รับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงินประสานเงินและ
  สิ่งแทนตัวเงินประสานงานและดำเนินการรับจองและจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์ผลิตในวาระโอกาสต่าง ๆ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
 
 • มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การขอปลูกสร้าง
  อาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง การประกันอัคคีภัย การนำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชี
  กับธนาคาหรือสถาบันการเงิน ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าและเงินอื่นใดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตรวจสอบ ติดตามให้ผู้เช่า
  ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเช่า การจัดทำแผนงานโครงการที่ราชพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือโต้แย้งกรณีอื่น ๆ
 • การ ดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 
 
 • ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่เพื่อการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญ
  สำหรับที่ราชพัสดุ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดินอันเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การสำรวจ รังวัด จัดทำ
  แผนที่ ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุ การเปลี่ยนแปลง
  แปลงการใช้ประโยชน์และการรับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการที่เลิกใช้แล้ว การสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ ควบคุมการ จัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อประกอบท้ายสัญญาเช่า การตรวจสภาพที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง กรณีโอนสิทธิการเช่า
  การต่ออายุสัญญาเช่า การรังวัดตรวจสอบตามคำร้องของผู้เช่าเพื่อการอื่น ๆ การตรวจสภาพทำเลที่ตั้งและราคาประเมินที่
  ที่ดินและอาคารราชพัสดุ ตลอดจนการสำรวจ รังวัด วางผัง เพื่อการก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ การจัดทำแผนที่บริเวณเพลิงไหม้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น การสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด วิเคราะห์ค่าตัวแปร และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สิน ทำการประเมิน ราคาทรัพย์สิน หรือ ทำการปรับราคาทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการประเมิน ราคาให้เป็นปัจจุบัน จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยราชการหรือเอกชนทั่วไป
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดที่รับผิดชอบและได้มาตรฐานสากล
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1079 ครั้ง