logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) และกำหนดวัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  16 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  3 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลาวิธีการ และสถานทีสอบ
  11 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  27 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  21 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  9 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  30 ตุลาคม 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  17 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  5 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  12 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  12 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ส่วนจัดการฐานข้อมูล) จำนวน 3 อัตรา
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  7 ตุลาคม 2558
 • ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา
  15 กันยายน 2558
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  13 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  5 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล (ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา
  16 ตุลาคม 2557
 • ประกาศรับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  5 พฤศจิกายน 2556