logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  1 กันยายน 2563
 • งานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558
  7 ตุลาคม 2558
 • งานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  9 กันยายน 2558