logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558
  7 ตุลาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  9 กันยายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  14 สิงหาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  4 กรกฎาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  7 เมษายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  15 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  15 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  15 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  15 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนเมษายน 2557
  13 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมีนาคม 2557
  9 เมษายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนตุลาคม 2556
  27 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมกราคม 2557
  27 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  27 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  27 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556
  27 มีนาคม 2557