logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
  13 เมษายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
  9 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 ธันวาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SIM Card iPad แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  25 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
  30 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเจาะจง
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
  22 สิงหาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DesignJet Z5600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 สิงหาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 เดือนเมษยน พ.ศ2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  23 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในราชาร
  4 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
  5 เมษายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 เมษายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน(หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  9 กันยายน 2557